Versjonslogg

Her finner du løpende endringer som har blitt gjort på nye mellomversjoner, og hvilke ligningsskjema som til en hver tid er med. De nyeste endringene finner du øverst på siden. Slik kan du raskt oppdatere deg på hva som er nytt i versjonen du laster ned i forhold til den du har installert i dag. Siden blir løpende oppdatert når nye versjoner legges ut. 

2021-1-178-2 (09.07.2021 15:00) 

 • Skjema RF-1016 Formue av skogeiendom. Korrigert sats for verdsettingsrabatt til 35%.

2021-1-161-3 (02.07.2021 15:00) 

 • Diverse forbedringer i engelsk oversettingi Budsjettbruker.

2021-1-159-5 (25.06.2021 15:00) 

 • Valgt periode i hovedvinduet blir ikke lenger borte etter skifte mellom norsk og engelsk språk.

2021-1-157-12 (18.06.2021 15:00) 

 • Kontoplan\Mapping: Konsernets kontonummer blir ikke lenger kuttet.

2021-1-153-2 (11.06.2021 15:00) 

 • Skjema RR-0002. Utksift av konsernnote. Samordnet ledetekster med Brønnøysund sin utskrift.

2021-1-150-6 (04.06.2021 15:00) 

 • Skjema RR-0002. Forbedret inntasting av lister i skjemaet slik at man slipper å gå til neste linje for å lagre.
 • Feltnavnet <2.2 Kvartal> fungerer nå uansett periodelengde for selskapet.
 • Skjema RR-0002. Utskrift av noter skriver nå også siste kommenterlinje på midlertidige forskjeller.
 • Dersom valgt skriver ikke lenger er tilgjengelig så vises nå en melding om det i stedet for å bruke skriver med samme plassering i listen.
 • Fjernet feilmeldingen "Runtime error 216" som for enkelte kunne dukke opp etter lukking av programmet.
 • Elimineringer: Avhuking for Begrense posteringer og Flere dimensjoner blir nå lagret.
 • Skjema RR-0002. Fungerer å sende konsernregnskap med noter, som er koblet sammen med store selskap (mor) med noter.
 • Skjema RR-0002. Utskriften av noter viser nå feltet "Er det gitt ytelser til ledende person" hvis det er krysset nei på denne.
 • Skjema RR-0002. Lagt på filter for automatisk utfylling av note for tilknyttede selskap slik at kun aktuelle grupper blir med.
 • Nye formler VALUTARES og VALUTABAL for egendefinerte rapporter.

2021-1-149-1 (28.05.2021 15:00) 

 • Rettet feilmelding som kunne komme ved kopiering av enkelte rapporter (Grunndata, Rapporter, Kopier).

2021-1-148-1 (21.05.2021 15:00) 

 • Skjema RR-0002. Fungerer å sende konsernregnskap uten noter sammen med store selskap uten noter.
 • Skjema RR-1030. Korrigert skatteberegning med hensyn på oppjustering av innntekt/tap for postene 3.1.4, 3.1.10, 3.3.7 og 3.3.10.
 • Skjema RR-0002. Korrigert automatisk oppdatering av note for Driftsmidler, da denne feilaktig oppdaterte andre firma.

2021-1-145-1 (14.05.2021 15:00) 

 • Skjema RR-1052. Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Korrigert maksverdi i post 211 til 25 million.
 • Skjema RR-0002. Utskrift av RR-skjema fungerer nå på eldre SQL-servere. (2008).

2021-1-124-7 (07.05.2021 15:00) 

 • Skjema RR-0002. Note for finansielle instrumenter. Korrigert overskrift.
 • Skjema RR-0002. Note for kundefordringer. Korrigert summering.
 • Skjema RR-0002. Hvis flere noter har samme nummer, er det nå kun den første som skrives ut med overskrift.
 • Skjema RR-0002. Det er nå lagt inn kryss på de første notene for å kunne bytte fra automatikk til manuell inntasting.
 • Skjema RR-0002. Krysset for usikker drift ble vist feil på utskrift hvis det var krysset av og så på igjen.
 • Skjema RR-0002 (Altinn). Er nå mulig å sende inn skjema uten regnskapsprinsipp.
 • Skjema RR-0002 (Altinn). Utvidet verdiene på "Bokført verdi" og "Pålydende" inne på note for aksjer så en kan sende 9.99 milliard.
 • Skjema RR-0002 (Altinn). Rettet feil "Field 'tekst' not found" ved innsending av "Ytelse til ledende personer".
 • Skjema RR-0200 kan nå sende vedlegg sammen med skjemaet til Altinn.
 • Skjema RR-0002 (Altinn). Altinn deler noen av Controllers noter i flere noter. Notenummer på disse delnotene er nå korrigert.

2021-1-118-16 (30.04.2021 15:00) 

 • Skjema RF-0002. Korrigert utskrift av noter for Konsern og for Ekstraordinære inntekter/kostnader.
 • Ny planlagt oppgave: Oppdater interne transaksjoner.


2021-1-117-2 (26.04.2021 10:00) 

 • Rettet feilmelding (Invalid BLOB...) som kunne komme ved åpning av rapportdefinisjon.

2021-1-116-2 (23.04.2021 15:00) 

 • Skjema RF-1030.  Korrigert utskrift da denne ga feil tekst på noen lønnskoder. Påvirket i.

2021-1-104-2 (20.04.2021 09:40) 

 • Korrigert Merknad ved oppgradering av database.
 • Skjema RF-1175/RF-1168. Overføring av avskrivning fra RF-1084 til post 6000 eller 3895 tar nå også med post 110b.

2021-1-100-2 (16.04.2021 15:00) 

 • Kontoplan: Dobbelklikk på kons.konto for å få opp kontoplan dersom annet firma valgt under mapping. Relaterte endringer på Posetering og Interne transaksjoner.
 • Brukere som har satt Brukerprofil til Brukermal blir nå ikke tatt med i beregning av antall brukere i forhold til lisens, men kan heller ikke lenger brukes til å jobbe med.


2021-1-100-2 (16.04.2021 15:00) 

 • Kontoplan: Dobbelklikk på kons.konto for å få opp kontoplan dersom annet firma valgt under mapping. Relaterte endringer på Posetering og Interne transaksjoner.

2021-1-88-8 (09.04.2021 15:00) 

 • Ny planlagt oppgave: Totalberegning budsjett.
 • Skjema RR-0002. Noen kosmetiske justeringer på utskrift av noter.
 • Ved innlogging telles nå også Controllerbrukere som ikke har tilgang til noe firma.
 • Skjema RF-1030. Oppdatert sats for rente på restskatt/tilgode i skatteberegning.


2021-1-87-9 (29.03.2021 16:00) 

 • RF-1028 side 5. For formuessskattepliktige selskaper og innretninger, post 506. Korrigert sats for verdsettingsrabatt til 35%.


2021-1-83-4 (26.03.2021 15:00) 

 • Noteliste: Korrigert feil som kunne komme ved innsetting av store Excel-fier.

2021-1-78-11 (19.03.2021 15:00) 

 • Det er lagt inn nye valg for sending av e-post.
 • Korrigert feilmelding som kunne komme ved innlesing av nye standardrapporter.
 • Grunndata, Rapporter, Rapportdefinisjon, Grafer: Ny grafvariabel type Rullerende 2mnd.
 • RF-0002: Automatisk oppdatering av note midlertidig forskjeller. Korrigert oppdatering av anleggs og omløpsmidler.
 • Samlerapporter: Oppdelte rapporter til "MS Excel (formatert)" blir nå oppdelte, ikke samlet.

2021-1-75-4 (12.03.2021 15:00) 

 • Utskrifter: Knapper for lagring til Excel viser nå på veivisere og budsjettbruker.
 • Utskrifter: Ny knapp for lagring til Excel som inkluderer dimkonto og konto-formel.
 • RF-0002: Korrigert feilmelding ved utskrift hvis krysset for "Er det gitt ytelser til ledende person?" er brukt.
 • Saldobalanse, Kommentarer: Symbolet for kommentar i siste kolonne vises nå også når Emne er tomt men det ligger noe på kommentar i vedleggsvinduet.
 • RF-0002: Det er nå mulig å ha automatikk i overføring til regnskapsprinsipp uten å ha dette til Usikker drift.
 • RF-0002: Note for midlertidige forskjeller.  Overføringen fra Cantors standardnoter til RR-skjemaet byttet iår- og ifjor-kolonnen. Dette er nå korrigert.

2021-1-56-3 (05.03.2021 15:00) 

 • RF-1028: Ved innsending til AltInn kunne valgene nederst på første side (utbytte utenlandsk valuta, rederdibeskatning, skattefradrag for underskudd 2020) være feil.
 • Det er nå mulig å kjøre planlagte oppgaver etter Data, Import av XML-filer.

2021-1-45-3 (26.02.2021 15:00) 

 • Rapporttype 241. Graf: Man kan nå bruke rapportlinjer på grafen.
 • Ny type planlagt oppgave: Databasekommando.
 • Oppdatert konvertering av gamle kommunenummer med 0710 Sandefjord.
 • Korrigert feilmelding som kunne komme ved innlesing av nye standardrapporter.

2021-1-40-10 (19.02.2021 15:00) 

 • Skjema RR-0002: Note for varige driftsmidler. Korrigert innhenting av akkumulert avskrivning fra anleggsregisteret.
 • Nytt valg under Fil, Fast skriver, Alternativt skriveroppsett, som kan avhjelpe enkelte problem med forskyvninger på utskrifter.
 • Skjema RF-1030 Skattemelding: Klar for Altinn.  
 • Skjema RR-1098: Korrigert beregning av verdsettingsrabatt i post 286 for personlige og selskaper med formuesskatteplikt.

2021-1-39-1 (12.02.2021 15:00) 

 • Skjema RR-0002: Korrigert formel for summering av balanseført verdi på note for pantstillelser.

2021-1-31-8 (05.02.2021 15:00) 

 • Flagg vises igjen, med hvit bakgrunn, på rapporter.
 • Skjema RF-1301 boligselskap/sameie. Layoutmessige justeringer på utskrifter, bl.a. tekster med referanse til skattemeldingen.
 • Utskrifter, Excel (knapp): Kontospesifisering blir nå hensyntatt. 
 • Utskrifter, Drilldown (avhuking): Ved eksport til Excel blir nå rapporten oversatt til valgt språk.
 • Skjema RR-0002:  Korrigert innhenting av egenkapitalnote og fjorårstall i note for lønn og ytelser.

2021-1-30-1 (29.01.2021 15:00) 

 • Excel-integrasjon: Etter bruk blir regnearket nå korrekt tilbakestilt til automatisk beregning.

2021-1-29-3 (25.01.2021 11:30) 

 • Skjema RF-1301: Korrigert epostutsending for deltagere som er importert fra Excel.
 • Utskrifter, Excel-knapp: Denne tar nå hensyn til evt. oversetting til engelsk og svensk gjort på rapportdefinisjonen.

2021-1-29-1 (22.01.2021 15:00) 

 • Skjema RF-1301 Sameiers andeler av boligsameie/boligselskap: Man kan nå sende e-post til hver sameier via høyreklikk i listen inne på skjemaet.
 • Skjema RF-1301 Sameiers andeler av boligsameie/boligselskap: Nye skjema som kan brukes istedenfor RF-1139 og RF1140.
 • Skjema RF-1098. Beregningsrutine av kvadratmeterpris for 2020 er nå lagt inn.
 • Oppdatert postnummerregister. Gir korrekt kommunenummer bl.a. ved henting av firmaopplysninger fra Brønnøysund.
 • Import: Tilrettelagt import for ny versjon av Visma.NET.
 • Saldobalanse: Rettet feilmelding ved trykk på dim-knapp.


2021-1-10-2 (15.01.2021 15:00) 

 • Fil, Fast skriver: Nedtrekkslisten for skrivere er nå bred nok til å vise de fleste lange skrivernavn.
 • Ny farge lagt til i Rapportgenerator: AE lys blå.
 • Skjema RF-1167, RF-1175, RF-1368: Korrigert feil på næringsoppgaver og skatteberegning for selskap som har tall i post for kompensasjonsordning.
 • Skjema RF-1028: Når dato for nystiftet selskap var blank kom det ut en feil dato på papir/pdf (ikke feil til AltInn).


2021-1-1-1 (08.01.2021 11:00) 

 • Årsversjon med oppdaterte skjemaer