Versjonslogg

Her finner du løpende endringer som har blitt gjort på nye mellomversjoner, og hvilke ligningsskjema som til en hver tid er med. De nyeste endringene finner du øverst på siden. Slik kan du raskt oppdatere deg på hva som er nytt i versjonen du laster ned i forhold til den du har installert i dag. Siden blir løpende oppdatert når nye versjoner legges ut.

2024-1-219-1 (24.05.2023 15:20) 

 • Knapp for å opprett/endre gevinst og tap direkte fra anleggsmiddel temaet.
 • Rederi. Totalkapital hentes nå fra næringspesifikasjon.
 • Korrigert håndtering av selskap som er blitt skattepliktig, men ikke var det tidligere. F.eks. foreninger.
 • Diverse korrigeringer deltakerselskap inkl. NOKUS.
 • Henter nå over obligasjoner fra Balanseverdier->Aksjer m.v. til formuesobjekt i skattemeldingen.
 • Vedlegg til Altinn. Mulighet til å hente inn flere filer i en operasjon. Husker sist brukte mappe.
 • Kraft. Diverse korreksjoner og utvidelse av funksjonalitet.
 • Rapportdefinisjon: Forsøk på å gjøre åpning av vinduet raskere.
 • Formuesavstemming: Forbedring ift. innhenting av ikke avskrivbare anleggsmidler.

2024-1-213-1 (16.05.2023 15:50) 

 • Utskrift av store tall i feltene for samlet formuuesverdi/gjeld i skattemeldingen ble kuttet.
 • Utskrifter gererelt. Hva som kommer ut i bunnteksten styres nå fra fliken diverse i kjøreoppsett.
 • Kontrollerte transaksjoner. Nullstilte funksjonstyper vises nå ikke i utskriften.
 • Eiendom. Korrigert beregning brutto formuesverdi før verdsettingsrabatt.
 • Nokus. Lagt inn diverse beregninger.
 • Deltakerlignede selskap. Diverse korreksjoner, bl.a. støtte for deltakere fra Finnmark.
 • Kraft. Diverse korreksjoner.

2024-1-189-1 (10.05.2023 15:30) 

 • Rapportgenerator, Egendefinert rapport: Nytt valg på topptekst "Dynamisk + 1".
 • Livsforsikring. Fortegn i henting til næringsspesifikasjon fra saldobalansen.
 • Deltakerlignede selskap. Diverse feilrettinger.
 • Kraft.  Korrigert diverse beregninger.
 • Rentebegrensning.  Korrigert beregninger i tema for unntak.

2024-1-182-10 (03.05.2023 15:30) 

 • Rentebegrensning.  Lagt inn felt for Periodiserte leiekostnader ved beregning av rentefradragsramme.
 • Deltakere - deltakerens oppgave.  Viser nå ikke Netto negativ utdeling for personlige deltakere. Justering av næringseiendom utenfor storbyer ble feilaktig vist ved negativ formue der det ikke var avvik.
 • Vannkraft - diverse korreksjoner i beregning


2024-1-178-1 (26.04.2023 15:10) 

 • FOU. Korrigert bergning av maksimalt støtte med hensyn på mottatt støtte tidligere år.
 • Deltaker selskap. Kryss som gjør det mulig å overføre deltakere uten andeler til selskapsoppgaven.
 • Fil->Lagre som manglet noen tema, disse er nå med.
 • Ny spesifikasjonsrapport i skjermbilde for formuesobjekt.
 • Samvirke. Utskrift av skattemelding inneholder nå felt for Tillegg for ikke fradragsberettiget etterbetaling i samvirkeforetak.
 • Støtte for vannkraftselskap.
 • Støtte for upersonlige selskap med Svalbardskatt.

2024-1-170-3 (19.04.2023 15:10) 

 • Utskrift av konsernbidrag kan nå vise større beløp.
 •  Noteliste: Når det er huket av for å sette inn noter uten bruk av makro i Oppsett kunne strek under sumlinjer forsvinne. Disse vises nå, på bekostning av mer tomrom i bunn av noter.
 • I standardnoten "#01 Datterselskaper, tilknyttet selskap mv." tok ikke avhuking for "Ikke nullinjer" høyde for prosentkolonne.

2024-1-156-3 (12.04.2023 15:10) 

 • Ved endring av firmanavn og deretter lukking av Firmaopplysninger så beholdes nå markeringen i firmaoversikten/outline på samme firma.
 • Vertikal splitter i firmaoversikt/outline blir ikke lenger automatisk midtstilt etter at bruker har flyttet den.
 • Antall aksjer i skattemeldingen tar nå med B-aksjer.
 • Kanpp fra konto i næringsspesifikasjon mot kontooppsett hadde sluttet å fungere, men er nå korrigert.
 • Knapp i formuesobjekt mot aksjeregister. Det er også en egen utskrift under NS-SM av formuesverdi av aksjer.
 • Eierskap knyttet til skattemelding manglet i utskrift.
 • Rederi. Mulighet til å overskrive nettotonnasje per 31.12.
 • FOU. Korrigert summering av annen offentlig støtte.
 • Ved utskrift av disponeringer ble disponeringene endret.
 • Deltakerlignede selskap. Diverse korrigeringer, inkl. utskrift til deltakerne, håndering av finansskatt og innsending av selskap med næringseiendom.
 • Begrepet "Deltaker" er nå konsekvent brukt. Før var "Deltager" brukt enkelte steder.

2024-1-151-2 (05.04.2023 15:10) 

 • Korrigert summering av endringer i utskrift av forskjeller.
 • Deltakerlignede selskap. Diverse korrigeringer, inklusiv håndering av utenlandske deltakere.
 • Håndterer nå forhåndsfastsetting for 2024.
 • Korrigert overføring til tema forskjeller av renteinntekter fra finansielle produkt.
 • Rederiskatteordning for deltakerlignede selskap er nå tilgjengelig.
 • Ved lagring av avdelingsrapport individuelt til Excel faner kunne man få feilmelding når avdelingsnavn var over 25 karakterer langt.
 • Formuesavstemming: Skattemessig verdi aksjer og andre verdipapirer tar nå også med beløp Fra tema Deltakers andel av formue.

2024-1-142-1 (27.03.2023 15:00) 

 • Formuesavstemming: Skattemessig verdi aksjer og andre verdipapirer tar nå også med beløp Fra tema Deltakers andel av formue.

2024-1-136-1 (22.03.2023 16:30) 

 • Anleggsmiddel. Konvertering fra gamle skjema setter nå krysset for fysisk anleggsmiddel. For gruppe E skip etc. legges det nå til rette for takst.
 • ENK. Fjernet feilmelding rundt rentebegrensning
 • Korrigert beregning i samvirkeforetak
 • Korrigert summering tømmerkonto
 • Korrigert problem rundt validering av inntekter/gevinst tap på obligasjoner, fondskonto og andre verdipapirer
 • Aksjeverdi per aksje hensynttar nå egene eide aksjer fra firmaopplysninger
 • Deltagerlignede selskap. Korrigert diverse kalkulasjoner, inkl. håndetering av kommandittist eller stille deltaker med beløpsbegrenset ansvar
 • Rederiskatteordning for aksjeseselskap er nå tilgjengelig
 • Utskriften Avstemming av årets skattegrunnlag er oppdatert for ny næringsspesifikasjon.

2024-1-120-6 (15.03.2023 15:15) 

 • Innlesing av prefill fra bl.a. aksjer, obligasjoner, etc. leser nå inn flere felt.
 • Eiendom. Mulig å skrive inn markedsverdi for alle eiendomstyper.
 • Selskapsmelding, Deltagere, Differanser: Linjen "Fra Selskapsmelding" henter nå også negativ formue og inntekt.
 • Selskapsmelding, Deltagere, Differanser: I kolonnen "Skattemessig EK" henest nå nettopformue til linjen "Fra Selskapsmelding".
 • Enkeltpersonforetak. Korrigert overføring av formue og gjeld fra næringsspesifikasjon til skattemelding.
 • Enkeltpersonforetak. Hvis disse sendes til Altinn med krysset for å komplementere på skatteetaten.no, overskrives ikke lenger skattemeldingen hvis den er redigert der allerede. Kun næringsspesifikasjon sendes da fra Cantor.
 • Deltagerlignede selskap. Korrigert diverse kalkulasjoner, bl.a. rundt skjevdeling av formue.
 • Overnatting og servering. Gitt mulighet til å slette linjer i varelager, kostnader og inntekter per varetype.
 • Korrigert gruppering i utskriften Gruppeutskrift Anleggsmiddel.
 • Utskrift gevinst og tapskonto. Korrigert summering på utskrift.
 • Under Likviditetsstyring\Prognose og rapporttype står på Ukerapport (eller en i vinduet bytter fra månedsrapport til ukerapport), så settes nå Første periode til inneværende uke.
 • Ny planlagt oppgave type: Likviditetsberegning uke.
 • Rapportdefinisjon: Linjeformelen 'AKK' fungerer nå sammen med egendefinert rapport kolonneformat Virkelig/budsjett denne periode.
 • Utskriften "Deltager" fungerer nå også sammen med avhukingene for lagre/sende per deltaker.

2024-1-109-19 (08.03.2023 15:10) 

 • Rentebegrensning. Korrigert diverse kalkulasjoner.
 • Deltagerlignede selskap. Korrigert diverse kalkulasjoner.
 • Valideringsbildet viste feilaktige meldinger rundt selskapsets samlede aksjeverdi.
 • Diverse korrigereringer av utskrifter.
 • Forskjeller. Korrigert summering i utskrift.
 • Forskjeller. Korrigert beregning og innsending av forskjell 191-196.
 • Forskjeller. Det er nå kun mulig å styre forskjeller med regnskapsmessig verdi fra saldobalansen.
 • Næringsspesifikasjon: Vinduet med ID-porten innlogging skal ikke lenger kunne plassere seg over hovedvinduet og havne utenfor skjermen.
 • Skattemelding, Utskfrift, Formuesobjekt, Formuesverdi: Her er det nå gjort plass til større beløp.

2024-1-106-1 (01.03.2023 15:40) 

 • Anleggsmiddel. Laget utskrift av anleggsmiddel per gruppe med summering.
 • Deltagerlignede selskap. Korrigert diverse utskrifter og kalkulasjoner.
 • Deltagerlignede selskap. Korrigert diverse utskrifter.
 • Samlerapporter, Hent standard, Dokumentasjon til årsoppgjør: Korrigeringer av navn.
 • Utvidet øvre grense for verdi per aksje i skattemeldingen.
 • Nye feltnavn for Uke lagt til.
 • Korrigert feilmelding som kunne oppstå ved kopiering av rapport.
 • Word-integrasjon: Når Noter (noteliste) settes inn så blir ikke lenger primærrapporter tilbakestilt til valg under Kjøreoppsett.

2024-1-96-1 (23.02.2023 16:10) 

 • Forbedringer i skjermbilde for valideringsmeldinger.
 • Utskrifter. Diverse korrigeringer.
 • Rentebegrensning. Diverse korrigering av kalkulasjon.
 • Gevinst og tap. Håndering av innteksføring av beløp under 15.000
 • Diverse korreksjoner rundt deltagerlignede selskap. Kalkulering av deltagere.
 • Deltakerlignede selskap. Diverse korreksjoner, bl.a. i kalkulering av deltagere. Total rekalkulering.
 • Eiendom.Korreksjon i håndering  av reduksjonsfaktor ved påberopt markedsverdi, eiendommer som ikke hentet matrikkel, etc. Flerbolig der flere har samme boenhetsnummer.
 • Ved lagring/sending av utskriften Deltager – deltagerens oppgave, er nå filnavnet endret til deltagernr_navn.
 • Forbedret oppdatering av dato for levering av Skattemelding.
 • Selskapsmelding, Deltagere, Differanser: Ny kolonne for deltagernr.
 • Ny veiledning for Kontrollert transaksjon disposisjon og mellomværende.

2024-1-83-7 (16.02.2023 15:30) 

 • Ved innsending til Altinn, er det nå mulig å la en annen person signere innsendingen menuelt i Altinn.
 • Deltagerlignede selskap. Diverse korrigeringer og nyutvikling.
 • Innlesing av personer i firmaopplysninger tar nå med daglig leder i styret som tidligere.
 • Disponering. Postering av konsernbidrag rundes nå av til heltall.
 • Forskjeller. Korrigert problem rundt koden varebeholdningOgBiologiskEiendel som i år er splittet i 2 koder.
 • Eiendom. Ved bruk av korreksjonsfaktor i forbindelse med tidligere påberopt markedsverdi, er denne nå endret fra prosent til faktor.
 • Forskjeller. Forbedret automatikk rundt kalkulering og lagt inn knapp for å framtvinge kalkulering.
 • Utskrift av næringsspesifikasjon - resultat og balanse. Tar nå med poster der netto av styrte kontoer er null.
 • Eiendom. Diverse korrigeringer med beregning og utskrift.
 • Selskapsmelding, Deltagere: Oppdatert rapport for differanser.
 • Formuesavstemming: Skattemessig verdi driftsmidler henter nå ikke inn utgående verdi på lineære avskrevet driftsmidler når Ekskluder SM er avhuket.
 • Formuesavstemming: Skattemessig verdi driftsmidler henter nå inn utgående verdi på ikke avskrivbare driftsmidler, gitt at Ekskluder SM ikke er avhuket.
 • Utskrifter, Andre utskrifter: Skatteberegning er oppdatert for ny næringsspesifikasjon.
 • Feltnavnet "Sum andre driftskostnader" er oppdatert for ny næringsspesifikasjon.

2024-1-71-2 (09.02.2023 15:30) 

 • Samlerapporter, Hent standard, Dokumentasjon til årsoppgjør: Denne er oppdatert for ny næringsspesifikasjon.
 • Eiendom. Diverse korreksjoner. Oppdatert kalkulsjonsfaktor for næringseiendom, samt håndtering av redusert verdi utenom storbyene.
 • Diverse feilrettinger av utskrifter.
 • Disponeringer. Korrigert øresavrunding samt beregning av maks utbytte.
 • Anleggsmiddel. Er nå mulig å blanke datofelt.
 • Anleggsmiddel. Korrigert overføring fra anleggsregister der aktivt år i anleggsregisteret er 2024.
 • Overføring fra temaet "Deltagers andel av formue og inntekt" til permanente forskjeller.
 • Rentebegrensning. Diverse feilretting inkl. fortegn ved innhenting fra saldobalanse.
 • Endret rekkefølge i næringsspesifikasjon. Bytttet Lønnskostnader og Andre driftskostnader.
 • Feltnavn: Korrigeringer ift. Varebeholdning, Hovedtall resultatregnskap og Hovedtall balanse.
 • Formuesavstemming: Korrigert beregning av Avvik ved negativ Faktisk skattemessig formue.
 • Når det er huket av for Ny skattemelding/næringsspesifikasjon så vises ikke lenger RF-1022.
 • Korrigert feilmelding som i sjeldne tilfeller kunne komme ved konvertering fra RF saldoskjema.

2024-1-54-1 (02.02.2023 15:20) 

 • Feltnavn: Korrigert innhenting av arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.
 • Korrekt oppdatering av lønnsnote i RR-0002 basert på ny skattemelding.
 • Automatisk Overføring av gevinst/tap/utbytte på verdipapierer fra skatttemeldingen til forskjeller.
 • Deltagerlignede selskap (ANS, KS, etc). Tilgjengeliggjort tema for Eiendom, Gevinst/tap på verdipapierer etc.
 • Korrigert problem knyttet til Fil->Lagre/Fil->Åpne knyttet til den nye skattemeldingen.
 • Lagt inn mulighet fra å unnta ikke-avskrivbare anleggsmiddel fra overføringen til skattemeldingen for å unngå dobbeltbeskatning.
 • Eiendom. For tomt, fridtidseiendom, etc. ble ikke kommunenummer hentet inn. Dette er nå korrigert.
 • Korrigert diverse utskrifter av ny skattemelding.
 • Formueavstemming: Korrigert skattemessig og regnskapsmessig verdi av varelager.
 • Formueavstemming: Utskrift igjen tilgjengelig via Utskrifter og høyreklikk på vinduet for Formueavstemming.
 • Skattemelding: Kontospesifiseringer av formuesverdi og gjeld.

2024-1-48-2 (26.01.2023 15:20) 

 • Formueavstemming: Korrigert kalkulering ifm. Skattemessig verdi driftsmidler.
 • For ENK. Transportmidler er nå oppdatert med ny gruppering av kjøretøytyper.
 • For upersonlige selskap. Mulighet til å unnta enkeltkontoer fra å overføres til skattemelding, D.v.s. deler av posten på næringsoppgaven går videre.
 • Ny skattemelding. Korrigerte diverse utskrifter.

2024-1-34-1 (19.01.2023 15:00) 

 • Vinduet for næringsspesifikasjon husker nå hvordan krysset for "i fjor" var valgt sist vinduet ble lukket.
 • Korrigert summering av IFRS-poster i næringsspesifikasjon.
 • Diverse endringer i tema for kontrollerte transaksjoner, rentebegrensning.
 • Grunndata, Rapporter, Rapportdefinisjon, Layout: Nytt valg "Sorter alfabetisk" som er tilgjengelig når kontonummer ikke skal vises.
 • Næringsspesifikasjon: Rettet feilmelding enkelte kunne få ved kjøring av Konvertering fra RF-skjema.

2024-1-10-2 (12.01.2023 15:30) 

 • Utvidet næringsspesifikasjon med summer for driftsresultat, netto finans og resultat før skatt.
 • Lagt til tema for kontrollerte transaksjoner, rentebegrensning og unntak for rentebegrensning.
 • Lagt inn eget kryss for filialregnskap i firmaopplysninger slik at disse postene normalt utelates fra næringsspesifikasjon.
 • Diverse korreksjoner og utvidet funksjonalitet rundt temaet "Deltakers andel av formue og inntekt".
 • Formueavstemming: Snudd fortegn for Ikke vedtatt konsernbidrag.
 • Formueavstemming: Korrigert kalkulering.
 • Fjernet feilmelding som kunne komme for enkelte på årsskifte.
 • Fjernet feilmelding som kunne komme for enkelte ved konvertering fra RF-skjema.
 • RF-1086. Endret versjonsnummer på skjema så en ikke får "utgått" ved innsending til Altinn.


2024-1-1-1 (05.01.2023 15:00) 

 • Årsversjon med oppdatert løsning for ny skattemelding og andre skjemaer.