Versjonslogg

Her finner du løpende endringer som har blitt gjort på nye mellomversjoner, og hvilke ligningsskjema som til en hver tid er med. De nyeste endringene finner du øverst på siden. Slik kan du raskt oppdatere deg på hva som er nytt i versjonen du laster ned i forhold til den du har installert i dag. Siden blir løpende oppdatert når nye versjoner legges ut. 

2019-1-146-2 (06.09.2019 11:30) 

 • Støtte for Cantor BI.
 • Automatisk utlogging av rapportbrukere ved lukking av Controller.


2019-1-105-2 (21.05.2019 16:00) 

 • Skjema RF-1175: Endret fortegn ved henting av post 2059 fra saldobalansen.
 • Skjema RF-1175: Korrigert problem med post hvor 0414 ble blanket ved ny rekalkulering.
 • Ved sending av RR-0002 til Altinn så taes nå RR-kode 8940 "Avgitt konsernbidrag" med når en kontrollerer delsummer mot totalsumer
 • Budsjettbruker : Når en går ut av Andre Variabler blir nå type=11 "Sats * Kvantum" oppdatert og beregnet ned til budsjettet
 • Posteringer : Rettet feil ved generering av "Gjentagende elimineringer"
2019-1-99-4 (31.05.2019 11:00) 

 • Skjema RF-1030 : Det er nå mulig å legge inn tall på Post 3.2.7 Merkostnader for losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet.
 • Skjema RF-1030 : Utskrift av skattemelding tar nå hensyn til skriftstørrelse for skjema i kjøreoppsett.
2019-1-98-1 (20.05.2019 09:50) 

 • Skjema RF-1030 : Retting av "access violation" ved innhenting fra RF-1175


2019-1-97-1 (16.05.2019 15:00) 

 • Skjema RF-1175 : Med flere enne 3 næringer blir det oppdatert inn i RF-1030 og RF-1224.

2019-1-91-9 (10.05.2019 15:00) 

 • Man kunne få feilmelding ved lukking av vinduet Rapportdefinisjon, dersom man først forhåndsviste rapporten.
 • Man kunne få feilmelding ved eksport av oppdelte rapporter til Excel dersom Antall kolonner på Rapportprofil var utfylt.
 • Skjema RF-1175 : Kan nå registrer flere enne 3 næringer på post 0402 s.4
 • Skjema RF-1368 : Rettet feil kalkulering av post 9999 som videre skal inn i RF-1215 post 1105
 • Skjema RF-1028 : Henter nå fra RF-1505 post 8700 og 8800 til post 201 og 222 i RF-1028

2019-1-89-1 (06.05.2019 14:30) 

 • Regnskapsrapporter. Korrigert problem med formler mot kontointervall.


2019-1-88-4 (03.05.2019 14:25) 

 • Budsjettbruker - Lønnskostnader (el. en annen av knappene) : Rettet at det ikke ble summert ned Prognose IF, Jan og Feb.
 • Skjema RF-1368 : Rettet feil kalkulering i post 600.
 • Rettet feilmelding som har kommet ved åpning av brudsjettbruker, Prognose siden versjon 2019-1-82-1.
 • Feltnavnet "Resultat av finansposter (i fjor)" henter nå korrekt fjorårstall.
2019-1-86-10 (26.04.2019 14:15) 

 • Skjema RF-1368 : Post 305 s.4 henter nå fra post 9930 eller 9999 s.2 ved inntasting i skjermbildet.
 • Skjema RF-1159 : Rettet feil på fødselsnr ved sending til Altinn.2019-1-84-1 (23.04.2019 11:00) 

 • Skjema RF-1215 : Ved bruk av næringsoppgave 5 (RF-1368) så blir nå E kolonne s.3 sendt riktig til Altinn
 • Skjema RF-1197 : Ved bruk av knappen så vil nå feltene "Antall dager" og "Sum" under "V Beregning av tonnasjeskatt, 0-1000nt" sendes til Altinn.

2019-1-83-1 (15.04.2019 16:00) 

 • Korrigert problem med formler ved import eller kopiering av regnskapsrapporter


2019-1-82-1 (12.04.2019 15:00) 

 • Formler i rapportgenerator kan nå være 2000 karakterer lange.
 • Posteringer : Rettet feil i visning av Balanseverdi-posteringer.
 • RF-1030: Skatteberegning. Fjernet regel om 0 i trygdeavgift for barn under 14 år.
 • RF-1030: Overføring av tall til RF-1030 fra RF-1368 Næringsoppgave 5
 • RF-1030: Korrigert overføring av gevinst/tap på aksjer og obligasjoner fra RF-1159

2019-1-79-2 (08.04.2019 14:45) 

 • RR-002: Endret maksimal tekstlengde til 8000 karakterer i fritekstfelt.
 • RR-002: Korrigert feil som kunne oppstå ved åpning av skjemaet på morselskap.
2019-1-78-2 (05.04.2019 15:00) 

 • Skjema RR-0002: Ved bruk av noter inne i skjemaet. Krysset for lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer blir nå oppdatert fra firmaopplysninger
 • Skjema RF-1177: XX-Tømmerkonto s.7 kan repiteres.
 • Tekstelementer: #01 Datterselskaper, tilknyttet selskap mv. / Aksjenote. Eierandel blir nå korrekt hentet inn i Word.
2019-1-76-7 (29.03.2019 15:00) 

 • Oppdelte rapporter til Excel: Korrigert feil som førte til utelatelse av spesifikasjon av konti med første beløp til høyre for kolonne nr 56.
 • Skjema RF-1028: Fastsetting av nettoformue for formuespliktige selskaper og innretninger. Korrigert sats for verdsettingsrabatt post 506c,d og e.
 • Nytt Skjema RF-1156 - "Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg" klar for altinn
 • Korrigert summering og koder til altinn på "Varige driftsmidler" og endringskolonne i "Midlertidig forskjeller" note i RR-00022019-1-69-1 (25.03.2019 09:50) 

 • Rettet feil inne på firmaopplysninger for lagring av kryss for "Innsending av RR-0002 til Altinn"


2019-1-68-1 (22.03.2019 15:00) 

 • Skjema RF-1030 - Korrigert satser for trinnskatt.
 • Skjema RF-1030 - Skattemelding. Versjonen kan hente preutfylte data til RF-1030 fra Altinn, men Skatteetaten anbefaler ikke å gjøre dette før 04.april
 • Skjema RF-1028: Controller kunne låse seg ved utskrift/forhåndsvisning av siste spesifikiasjon.
 • Funksjonalitet for nedlasting av nye versjoner (Hjelp, Søk etter oppdatering) går nå mot https, ikke http. Dette kan hjelpe for enkelte som opplever at Controller "bare blir borte" ved nedlasting.
 • Rapportformat 190: Korrigering i tredje prosentkolonne når det er brukt 100% rad.
2019-1-65-1 (15.03.2019 15:00) 

 • Grunndata, Rapporter: Hurtigast "v" tilbake på Skriv ut.
 • Filene for standard rapportformat 1011, 1013, 1026, Grafrapport mal er oppdatert for å ta høyde for korrekt sortering i grafer.
2019-1-64-10 (13.03.2019 14:20) 

 • Man kunne få feil på samlerapporter som inneholdt regnskapsrapport med rapport-i-rapport (rapportlinje med formel "/Rapport:").
 • På grafer i regnskapsrapporter der det er brukt grafvariabel Dimensjoner blir nå datapunkt sortert økende kun dersom det finnes kun en serie. Ellers blir de sortert per dimensjon.
 • På grafer i regnskapsrapporter kunne rekkefølge på serier komme ut av opprinnelig rekkefølge på utskrift.
 • Skjema RF-1098. Automatisk beregning av kvadratmeterpris i post 2762019-1-57-1 (08.03.2019 15:30) 

 • Knappen Nye konti på Saldobalanse blir ikke lenger borte ved batchimport.
 • Beløp i regnskapsrapporter blir når i svært sjeldne tilfeller rundet av riktigere enn før.2019-1-57-1 (01.03.2019 14:30) 

 • I skjema RR-0002 som brukes til innsending av regnskap til Brønnøysund  er det i år lagt inn mulighet for registrering av noter som kan sendes inn som en del av skjemaet for at notene skal kunne behandles maskinelt, tilsvarende som for regnskapstallene.  Foreløpig er dette bare tilrettelagt for små selskaper som ikke er revisjonspliktige.  I Cantor vil denne innsendingsfunksjonaliteten først være tilgjengelig i versjonen som vi legger ut 22.03.2019.  Uansett vil alle selskaper som er innsendingspliktige kunne sende inn regnskapet som tidligere der notene er vedlagt som en scannet kopi (scannet versjon av årsregnskapet).
 • Man kan nå selv endre farger for felt på ligningsskjema under Vis, Oppsett, Skjema. Vil avhjelpe dårlig synlighet for enkelte skjermer.
 • Skjema RF-1503: Data for skjemaet ble ikke med ved eksport av firma til CEF-fil.
 • Skjema RF-1503: Korrigerte feil ved forhåndsvisning og utskrift.
 • Utskrifter: Rapporter som vises under Egen rapporter 5 til 8 dukker nå ikke lenger opp under Regnskapsrapporter i tillegg.
2019-1-53-3 (22.02.2019 15:00) 

 • Utskrifter: Ved høyreklikk i rapportlistene for Egen rapporter 5 til 8 dukker nå menyen opp som for de andre.
 • Skjema RF-1173: Korrigert forskyvninger i skjermbildet på side 5
 • Skjema RF-1030: Skatteberegningen beregner nå trygdeavgift på post 2.2.5 Skattefri pensjon fra utlandet
2019-1-51-5 (15.02.2019 15:00) 

 • Altinn åpner 18.02, og alle skjema untatt ny RR-0002, RF-1501 og RF-1156 er klare for Altinn.


2019-1-45-7 (08.02.2019 14:00) 

 • Skjema 1098, post 276: Kvadratmeterleie blir nå nullstilt ved årsskifte.
 • Rapportgenerator: Ny type grafvariabel, 1 år..10 år, som henter akkumulert tom. perioden rapporten kjøres for, x antall år tilbake.
 • Nytt skjema RF-1503 - Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak
 • Ny versjon av 1173 "Stored procedure". Den gamle fungerte ikke på gamle versjoner av MSSQL-server2019-1-29-3 (01.02.2019 16:00) 

 • Skjema RF-1030 - Skattemelding. Denne er klargjort for 2018. Oppdatering for innsending til Altinn kommer senere.
 • Nytt skjema av RF-1173 - Næringsoppgave for bank og finansieringsforetak
 • Skjema RF-1159: Henter nå daglig leders fødselsnummer istedenfor organisasjonsnummer.
 • Skjema RF-1197: Problem ved beregning av tonnasjeskatt post V der det er flere skip. Linjen for 0-1000nt ble ikke alltid kalkulert. Dette er nå korrigert.


2019-1-6-6 (25.01.2019 16:00) 

 • Flere veiledninger til skjema oppdaterte
 • Retter feil i saldobalanse sin "I % av andre konti" der en hadde denne typen på flere nivå
 • Skjema RF-1086: Navigasjonspanelet i toppen er nå plassert slik at det ikke dekker til toppen av bildet, uansett skjermskalering.
 • Man kan nå legge til filer i samlerapporter uten først å ta filen inn som et dokument. Dette ligger under Andre utskrifter, Eksterne rapporter.
 • Rettet feilmelding på Grunndata\Kjøreoppsett\Rapportoppsett\høyreklikke og Kopier oppsett til flere firma (gjeldende rapport).
 • Nytt valg under Vis\Oppsett\Skjema: "Slå av smart oppdatering (kun ved behov)".


2019-1-1-1 (10.01.2019 14:00) 

 • Årets første versjon med oppdaterte skjemaer

2018-1-193-5 (28.11.2018 16:00)

 • Siste versjon med likningsskjema for 2017
 • Ved kjøring av en samlerapport med en rapport som ble lagret som drilldown Excel uten å fylle ut feltet for Arkfane fikk man først en feil, og deretter på alle trykk på Utskrift/Forhåndsvisning/Eksport på Utskrifter.
 • Rapportgenerator: Når Graflinjer, Egenskaper, Merker, Innhold er satt til Prosent blir ikke lenger verdien påvirket av beløpsformat.

2018-1-193-3 (28.11.2018 15:00)

 • Rapportformat nr. 113 tar nå hensyn til alternativ konto.
 • Tre nye rapportformat for konsern-rapportering: Nr. 242, 243, 244.
 • Rettet feil som kunne hindre kjøring av planlagte oppgaver på annet enn aktivt firma.
 • Rettet feilmelding som kunne komme under automatisk synkronisering ved kjøring av samlerapport.
 • Dersom man hadde satt en bruker til Importbruker var det ikke mulig å endre dette til noe annet etterpå.
 • Man kan nå aktivere logging (feilsøking) ved programstart ved å bruke parameteren "/log" på snarveien. Anbefales ikke til permanent bruk.


2018-1-187-1 (26.10.2018 09:35) 

 • Rettet feil i "planlagte oppgaver" som gjorde at egendefinerte dokument ikke kom inn riktig.2018-1-161-7 (09.08.2018 13:40) 

 • Endret rutine for henting av data fra Brønnøysund p.g.a. endringer hos brreg.no.
 • Nytt rapportformat: 236.  Virkelig/Virkelig i fjor 12 måneder.
 • På hovedmeny Data\Import flere firma er valg av år tilbake.2018-1-144-2 (22.06.2018 15:00) 

 • Ny funksjonalitet på oppsett av samlerapporter: Kopiere planlagte oppgaver til flere firma.
 • RF-1206 til Altinn : Feil i innsending av mottatt konsernbidrag når det ligger noe på knappen.
 • Sending av e-post, Mottakere, Arkiv: Redigering av grupper fungerer igjen.
2018-1-126-3 (15.06.2018 15:00) 

 • Ny eksport i Saldobalanse - Diverse - Eksport Wolters Kluwer Revisjone
 • RF-1028 : Rettet feil på knappen på 401C på side 3, der samme felt var knyttet mot "Bolignummer" og "Har dere dokumentert markedsverdien…
2018-1-124-15 (08.06.2018 16:0) 

 • Begrenset tilgang på firmaer med å legge at bruker tilhører en Firmagruppe
 • RF-1028 : Spesifikasjonsknappen ved flere boliger på post 401G oppdaterer nå verdien i "Sum post 401G" i skjemaet.
 • RF-1030 : Korrigert feilmelding ved innsending til Altinn av post "4.6.2 Formue av utenlandske aksjer i verdipapirregisteret (VPS)" dersom flere aksjer2018-1-117-2 (25.05.2018 15:30) 

 • RF-1175 : Feil i "stored procedure" som gjorde at "sum eiendeler" ikke summerte inn post 1232 "Vare-, lasterbiler..." og post 1120 "Faste tekniske installasjoner…""
 • RF-1028 : Ved innsending til Altinn ble det feil om det var registert noe på knappen på 401G.2018-1-111-4 (18.05.2018 16:00) 

 • RF-1167: Ved innsending til Altinn kan det i noen tilfeller bli sendt "Henvendelse rettest til navn"  istedet for "Foretaketsopplysninger navn"
 • RF-1028: Innfusjonerte og utfusjonerte selskap på side 1 kommer nå med på utskriften under 1028-spesifikasjoner.2018-1-108-1 (11.05.2018 15:25) 

 • RF-1030. Korrigert beregning i grunnlagsbilde for reise mellom hjem/arbeid hvis fradrag er under bunnfradrag. Gir nå 0 i fradrag


2018-1-105-1 (04.05.2018 15:55) 

 • RF-1030. Skatteberegning. Ubrukt gjeldsreduksjon overføres nå til ektefelle (påvirker kun skatteberegning)
 • Andre variabler - Grafvariabler : Kan dobbelklikke på navnet for å få opp beløp over 12 mnd på grafvariablen, og beløp på alle dimensjoner.
 • Budsjettbruker - Budsjett : Utvidet til å kunne bruke 4 dimensjoner der en da må være spesifisert.
 • Kjøreoppsett - Budsjett/rapportbruker : Kan krysse av for "krav" på dimensjon, som gjør at en i budsjettbruker må velge denne dimensjonen.

2018-1-103-1 (27.04.2018 15:00) 

 • Rettet feilmelding "'' is not a valid integer value" som kunne komme i enkelte tilfeller på rapporter med grafvariabler.
 • Samlerapporter, Oppdelt: valg for Eliminering iflg. tre/motpost lagt til.
 • Ved kopiering av alle planlagte oppgaver på et firma til andre firma, blir ikke lenger siste oppgave kopiert to ganger.
 • Nytt feltnavn: Tertial


2018-1-99-1 (20.04.2018 12:50) 

 • Utskrifter (høyreklikk) : Kan eksportere/importere egendefinerte kommentarer.
 • Kan legge inn 4 kriterier for å sette inn egendefinerte kommentarer.
 • RF-1030. Post 4.4.1 henter nå ikke negative saldoer
 • Grafvariabler fungerer nå med utskriftstopper.
 • RF-1030. Lagt inn posten: 1.5.12 Krever du skattebegrensning etter § 17-4


2018-1-93-9 (13.04.2018 15:00) 

 • RF-1030. Korrigert ektefelles formue i forbindelse med beregning av gjeldsreduksjon
 • RF-1030. Korrigert utskrift av linjen Oppjustert aksjeinntekt/-tap da ikke alle poster ble med.
 • RF-1030. Utskriftene ga feilmelding der på skattemeldinger helt uten formuesposter
 • RF-1030. Korrigert fortegn ved utskrift av vedlegget for Oppjustert aksjeinntekt/-tap.
 • Offentlig satser. Rettet årstallene på satsene for "verdsettelse av bil mm"
 • Veivisere: Rettet opp feil introdsuert på versjon 2018-1-80-1 som gjorde at mange knapper ikke reagerte på trykk.


2018-1-80-1 (06.04.2018 15:00) 

 • RF-1030. Innsending av "4.3.2 Boenhet i boligselskap" ga feilmelding om at prefilldata ikke stemte
 • RF-1030. Formuespostene 4.6.1 og 4.6.2 (eiendom/formue i utlandet) ble ikke med i skatteberegningen
 • RF-1030. Korrigert fordeling av Verdsettingsrabatt og Gjeldsreduksjon mellom ektefeller og registerte samboere
 • RF-1030. Endring rundt visning av Verdsettingsrabatt og Gjeldsreduksjon i utskriften
 • Rettet sats for minstefradrag for pensjonsinntekt.


2018-1-75-4 (23.03.2018 15:40) 

 • RR-0002 : Det er nå mulig å blanke alle kryss på side 1 under regnskapsprinsipp

2018-1-52-1 (16.03.2018 15:00) 

 • RF-1028/RF-1098 : Næringsverdi som vurderes etter markedsverdi for bruk i aksjeselskap blir nå vurdert til 96% av markedsverdi (Ref. skatteetaten.no ) 
 • RF-1028 : Lagt ut ny veiledning for RF-1028 der det er tatt inn et nytt avsnytt ang. overføring av formuesverdi næringseiendom som er vurdert etter markedsverdi
 • RF-1028 : Dersom markedsverdi benyttes i RF-1098 overføres nå verdien til 401A-2 eller 401E-2 istedenfor 401A-1/401E-1.

2018-1-51-1 (09.03.2018 15:00) 

 • Endret satser for skjermingsrente.
 • Kundebrev kommentarer : Nye kommentarer på den engelske versjonen.
 • RF-1215, Post 510B, 3. linje : Formuesverdi ble feil kalkulert om det lå noe inne på knappen på denne posten.
 • Man kan nå endre størrelse på vinduet Kolonnetekst i rapportgeneratoren, slik at mer av kolonne-definisjon vises. Forskyvninger mellom øverste og nederste kolonneheadinger er også korrigert.
 • Rettet kalkulering av formuesavstemming sin "Beregnet skattemessig formue" med følgefeil både i bilde og på utskrift.
 • RR-0002 : Ny versjon til Altinn.
 • RR-0003 : Nye felt på s. 1 av skjema, og ny versjon til Altinn.

2018-1-40-9 (02.03.2018 15:00) 

 • La inn "Beregn tidligere år" i RF-1084 som beregner i skjema på eldre årsoppgjørår.
 • Data, Brukere, Ny: Rettet feil inrodusert 23.02.2018.
 • RF-1028. Post 506e (samvirke etc) henter nå fra 402a+402b+403+404+405.


2018-1-39-3 (23.02.2018 15:30) 

 • Data, Import flere firma: Man kan nå velge bruker her..


2018-1-38-2 (16.02.2018 16:00) 

 • RF-1028, Formueavstemming, andre linje: Denne er nå korrigert til å hente fra post 461 og 462.
 • RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående. Post 515 hentet i spesielle tilfeller feil beløp fra avskrivningsskjemaet saldogruppe d
 • RF-1224 Næringsoppgave for billedkunstnere. Post 3.01 hentet i spesielle tilfeller feil beløp fra avskrivningsskjemaet saldogruppe d
 • RF-1321 - "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" kan nå importere fra regneark.
 • RF-1030. Skatteberegning håndterer nå verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon.
 • RF-1246. La inn nytt bilde på s.1
 • Rettet skattenote der det ikke kom med "skyldig betalbar skatt", og skattenote ANS der det var forskyvninger av tekst i forhold til beløp.
 • RF-1215 post 523 henter nå fra RF-1084 om det er saldogruppe c
 • Altinn : Rettet innsending av RF-1084 kolonne 2 sin saldogruppe.

2018-1-24-10 (09.02.2018 15:30) 

 • RF-1030 er klar for innsending/henting til Altinn når det åpner.
 • Skriftstørrelse på firmanavn i hovedvinduet er nå økt, for enkelttilfeller (installasjoner) der denne før var for liten..
 • Ved bruk av Firmagrupper får man nå søke på Grupper i hovedvinduet.
 • Bakgrunnsfarge fungerer nå på linjer med DIMKONTO/DIMLINJER.
 • Rettet forskyvning av tekst (kom på linja under) foran beløpene.
 • Noter liste : Kan krysse av L (linjeskift) etter hvert dokument i lista.
 • Ny formel i rapporter: DIMLINJER for egendefinterte rapporter og 1, 3, 10, 70, 125, 150, 208.2018-1-21-1 (02.02.2018 15:20) 

 • RF-1028 : Post 445 ble overført til 476, men retta dette til at post 446 ble overført til post 476."
 • RF-1028 : Ligger feil i teksten på post 262. Henter når fra 1197 post 616 (ikke 792).
 • Dokumentor, Samlerapporter, Kopier dokument til flere firma: Rutinen skiller ikke lenger på store og små bokstaver i og .
 • Rettet bereging av RF-1217 post 2 om det finnest flere sider av skjema RF-1152.
 • Skjema RF-1030 Skattemelding . Klargjort for inntektsåret 2017
 • Egendefinterte rapporter: Formelen Dimkonto fungerer nå med valget Spesifiser KONTO/DIMKONTO.
 • Rapportgenerator, Kolonnetekst: På egendefintert rapporter får man nå opp navnet på kolonnen i hintet, slik at det er lettere å lese ved bruk av mange kolonner.
 • Data, Brukere, Alle brukertyper: Forbedret hastighet ved lagring til Excel.
 • Gruppeutskrift saldoskjema (inne på RF-1084 åpne/opprett/slett skjema) : Tar vekk kolonne "10 % for saldogrp d"
 • I RF-1152 post 15 - avskrivingstid kan en nå på knappen skrive inne andre verdier enn 40 og 67. 
 • Skriveroppsett: Korrigeringer mht. å skrive ut kun valgte sider eller gjeldende side.
 • Saldobalanse - Diverse - Eksport - Eksport dim til Excel : Ny eksport av virkeligdim eller budsjettdim.


2018-1-9-11 (26.01.2018 15:45) 

 • Rettet feilen "SNVed_null not found"
 • Samlerapporter: Korrigering av rutinen Kopier dokument til flere firma.
 • Teknisk: Alle programfiler har nå fått oppgradert signering fra SHA1 til SHA256/SHA2.


2018-1-5-10 (19.01.2018 15:00) 

 • Rettet feil når en gikk inn på Kundebrev - Kommentarer - og trykte på x kolonne for kommentarene "Forutsetninger : ...."
 • Rettet feilmelding "Incorrect syntax" ved åpning av Budsjettbruker - Prognose.
 • Formuesavstemming aksjeselskap. Korrigert henting av netto formue.
 • Altinn : Alle skjema unntatt RF-1030 skal være klare for innsending til altinn.
 • RF-1139 er nå også tilgjenglig for grønne firma.
 • Nytt valg for eksport av rapporter på Verktøy-menyen: Formater Excel-filer med macro
 • Oppdatert alle skjema unntatt RF-1030 med godkjente bilder.
 • Teknisk: Instillingen for BDE Net Dir kan nå overstyres med parameteret /ND:"Folder" på snarveien til Controller.
 • Teknisk: Komponenter for pdf-innlesing oppdatert (PDFToolkit 5.0.0.633)
 • RF-1086 : La inn nye hendelsestyper på post 9, 10 og 15.
 • Kan nå sende inn RF-1241 til altinn.
 • RF-1028 : Henter nå inn post 402 a (driftsløsøre) fra RF-1084 (avskrivingsskjema).


2018-1-3-6 (12.01.2018 16:00) 

 • Lagt inn oppdaterte veiledninger for 2017
 • Skjema RF-1084 Avskrivning. Korrigert layout utskrift av side 2
 • Lagt inn  kalkulasjonsfaktor næringseienedom for 2017
 • Teknisk: Komponenter for Elektroniske utskrifter oppdatert (eDocEngine 5.0.0.357)
 • Skjema RF-1167 Næringsoppgave. Korrigert layout side 2


2018-1-1-1 (05.01.2018 14:00) 

 • Årets første versjon med oppdaterte skjemaer


2017-1-192-31 (14.11.2017 15:00)

 • Siste versjon med likningsskjema for 2016
 • Man kan nå få spesifisert dimensjoner på egendefinerte rapporter og rapportnr 228 og høyere

2017-1-121-2 (09.06.2017 15:00)

 • Skjema RF-1013. Side 2, B.Skogbruket post 7 og 8 : Beskrivelse av disse to linjene i skjemaet var koblet mot feil felt i tabell.
 • Saldobalanse: Vedlegg til kommentarer fra andre brukere vises nå om det er krysset av for det i oppsettet til brukeren.


2017-1-120-2 (02.06.2017 15:00)

 • Generelle forbedringer


2017-1-118-5 (26.05.2017 15:00)

 • Generelle forbedringer


2017-1-116-1 (19.05.2017 15:30)

 • Samlerapporter: Aldersfordelte saldolister, kommentarer resultatregnskap og kommentarer balanse bruker nå riktig måned ved flermånedlig periodelengde.
 • Skjema RF-1161. Importen fungerer nå korrekt også der gruppen består av akkurat 7 linjer. Det ble tidligere da opprettet ekstra linje under blyanten.
 • Data, Samlerapporter: Avkryssinger for firma blir nå lagret om har flere oppsett.
 • Inne på Rapportdefinisjoner kan en i Formel legge inn /KONTOKOMMENTARER for å få ut kommentarer som er lagt inn på resultat-/balanse-regnskap.
 • Firmaopplysninger, Konsern/Dim: I oppsettet for avdelingene kan man nå bla mellom avdelinger.


2017-1-115-1 (12.05.2017 15:00)

 • RF-1175. Rettet henting av post 0411 fra RF-1359.
 • Altinn RF-1113 og RF-1114. Nye xml'er som vil fungere også etter 1/6-2017.
 • Nytt engelsk kommentarbrev som kan settes inn i Word.
 • RF-1153. Sats for beregning av post 345 korrigert til 33>#/li###
 • Sletting av rapporter blir nå logget til filen DeletedReports.txt.
 • Samlerapporter: Ny type eksport til Excel.
 • RF-1224. Hvis det ikke er fordeling mellom ektefellene setter vi nå 100% i post 1.10 andre kolonne.


2017-1-112-11 (05.05.2017 15:00)

 • RF-1030. Skatteberegning. Ektefelles personnummer skrives nå ut
 • RF-1030. Overføring av Underskudd i næring fra RF-1167/RF-1175 havner nå i 3.2.19 Underskudd fra næring fordelt fra ektefelle
 • RF-1215. Post 510G summerte seg ikke inn i skjema fra knappen for Sktm.verdi og Nettoformue.


2017-1-111-1 (28.04.2017 15:00)

 • Altinn RR-0002. Får ikke sende om det er krysset av for at "Konsernregnskap skal legges ved", og at en ikke har valgt firmanr i "Firmanr konsern".
 • Skjema RF-1030. Utskrift av skatteberegning. Korrigert layout for plassering av fradrag.


2017-1-110-1 (21.04.2017 15:00)

 • Underskrifter/kommentarer på regnskapsrapporter som skrives ut kontospesifisert vises ikke lenger.
 • Dersom en bruker ligger igjen i gammel sesjon på terminalserver etc., får man nå spørsmål om man vil avslutte gammel sesjon og logge inn på nytt.


2017-1-103-7 (07.04.2017 14:00)

 • Ved Fil, Lagre, Firma blir nå ikke cef-filer tatt med.
 • Altinn RF-1219. Rettet innsendte verdier i post 18a (ved valgt til Skattemeldingen i post 18).
 • På Noter Liste kan man nå velge beløpsformat.
 • RF-1030. Oppjustert aksjeinntekt/-tap blir nå spesifisert i utskriften
 • Nynorsk kundebrev / kundebrev-kommentarer bruker nå riktig fontstørrelse ved innsetting i Word.
 • I oversiktsbildet for Anleggsmidler er trykk på "Ny" rettet, slik at en ikke etterpå går til første anleggsmiddel. 


2017-1-101-3 (31.03.2017 15:00)

 • Skjema RF-1030. Korrigert lesing av prefill for: 4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond
 • Skjema RF-1030. Korrigert innsending til Altinn av: 3.5.5 Særfradrag for enslige forsørgere
 • Skjema RF-1030. Korrigert skatteberegning med hensyn på aksjeutbytte, gevinst/tap, etc.
 • Skjema RF-1113 og RF-1114 (utsatt frist for levering) er klare for Altinn.

2017-1-92-3 (24.03.2017 15:00)

 • To nye rapporter (Virkelig 12 mnd - Fjordår, i år og neste år) fra saldobalanse - kontospesifikasjoner.
 • Låsingen enkelte opplever ved andre gangs bruk av Controller-knappen i Word forøkt rettet. Krever ny installering av integrasjon fra Controller. Fjerning av den gammle ikke nødvendig.

2017-1-91-6 (23.03.2017 10:30)

 • Beregning av formuesskatt for samvirkeforetak tar nå korrekt hensyn til fribeløp
 • Korrigert feilmelding "I/O error 103" i integrasjonen mot Word or Excel

2017-1-89-2 (17.03.2017 15:30) 

 • Aldersfordelt saldoliste kunde: Korrigeringer i forhold til måned når denne er del av en samlepakke i firma med periodelengde lengre enn måned.
 • Nye skjema RF-1118, RF-1120 og RF-1346 (underskjema til RF-1323) er klare for innsending til Altinn.

2017-1-75-1 (10.03.2017 16:00) 

 • RF-1030 Skatteberegning klargjort for 2016
 • Oppdatert poststed og kommuneregister

2017-1-64-5 (03.03.2017 15:00) 

 • RF-1359 Spesifikasjon skrives nå ut liggende
 • RF-1359 Mulighet for import fra regneark ved høyreklikk i skjemaet

2017-1-61-1 (24.02.2017 15:00) 

 • RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt klar for 2016
 • Oppdatert kommunenummer for Sandefjord ifm. sammenslåing med Andebu og Stokke

2017-1-41-4 (17.02.2017 17:00) 

 • Åpen for innsending av ligningsskjema til Altinn
 • Oppdatert Skjemainfo - dokumentasjon over automatikken i skjemaene
 • Utskrifter: Rettet feil som kom i enkelte tilfeller når man klikker på Regnskapsrapporter.

2017-1-35-8 (10.02.2017 15:00) 

 • Firmaopplysninger, Aksjer, Formuesverdi per akjse: To desimaler for alle aksjeklasser
 • Firmaopplysninger, Konsern/Dim, Oppsett for dimensjon: Korrigert feil i enkelte tilfeller.
 • Kjøreoppsett, Rapportoppsett, høyreklikk, Kopier oppsett til flere firma, og lignende vindu, gav feilmelding.
 • Skjema RF-1028. Overføring fra RF-1098 til post 401A og 401D tar nå hensyn til 89%-regelen
 • Nytt rapportformat: 228. Prosjektregnskap
 • Nytt rapportformat: 229. Totalrapport
 • Nytt rapportformat: 230. Virkelig 12 mnd hittil (Balanse)

2017-1-26-4 (03.02.2017 15:00) 

 • Skjema RF-1098. Lagt inn kobling mot Næringskalkulator-2016 for henting av Beregnet kvatratmeterleie


2017-1-23-2 (27.01.2017 15:00) 

 • Skjema RF-1139. Beregner nå deletagerens tall ut fra andelsprosenten istedenfor brøken.
 • Skjema RF-1059. Lagt inn knapper for å kopiere data mellom kolonner
 • Formuesverdi per aksje i firmaopplysninger hentes nå fra RF-1028 post 490
 • Lagt inn skjermingsrente for 2016
 • Skjerm RF-1215. Korrigert utskrift av liggende sider
 • Aksjonærregister: Feltet Aksjonærtype lagrer nå valgt type igjen
 • Brukerveiledninger for de fleste skjema er oppdater

2017-1-15-2 (20.01.2017 15:00) 

 • Formuesverdi per aksje i firmaopplysninger hentes nå fra RF-1028 post 490
 • Lagt inn skjermingsrente for 2016
 • Skjerm RF-1215. Korrigert utskrift av liggende sider
 • Aksjonærregister: Feltet Aksjonærtype lagrer nå valgt type igjen
 • Brukerveiledninger for de fleste skjema er oppdatert

2017-1-6-18 (16.01.2017 16:00) 

 • Programfilen Controller.exe inneholder nå versjonsinformasjon
 • Rettet feil på forrige versjon som gjorde at man ikke fikk lagret klienter til fil.

2017-1-6-3 (13.01.2017 15:00) 

 • Data, Samlerapporter: Mulighet for oppretting av flere oppsett

2017-1-2-7 (10.01.2017 11:00) 

 • Rettet feil slik at notehenvisninger nå skrives til årsrapporten ved produksjon av notedokument
 • Rettet feil ved åpning av RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer...